Wie zijn wij?

Visie

Als gemeente willen we in verbondenheid met andere christenen leven tot eer van God. In dienstbaarheid aan de stad willen we Jezus Christus als focus van ons leven in liefde delen.

Missie

Kralingen-West ziet zich als een gemeenschap van door God geroepen mensen die in woorden en daden getuige wil zijn van Jezus Christus en het heil dat door Hem in de kracht van de Heilige Geest aan de wereld uit genade geschonken is. Zij weet zich als deel van de wereldwijde kerk schatdraagster van het geheim van het evangelie en zoekt naar mogelijkheden tot oprichting van tekenen van het Koninkrijk van God. Uit dankbaarheid voor de ontvangen liefde van God wil zij in de stedelijke context van Rotterdam en in het bijzonder in Kralingen en de wijk ‘De Esch’ gehoor geven aan de roeping tot navolging van Jezus. Hieronder lichten we de kernwoorden uit het mission statement toe:

Gemeenschap

De christelijke gemeente is voor ons een gemeenschap van mensen. Het unieke dat ons samenbindt is het geroepen zijn door God. Het is de stem van de eeuwige God van Israel die ons met zijn barmhartigheid en trouw tegemoet treedt. De oorzaak voor deze roeping ligt in geen enkele kwaliteit van ons , maar is geheel Gods eigen toewending naar de mensheid. Getuige van Jezus Christus Wij verstaan onder ‘getuige van Jezus Christus zijn’ de volgende drie aspecten:

  1. Wij zijn gegrepen door wie Jezus was en wat hij deed. Wat ons over Hem is overgeleverd in de Schriften maakt door de kracht van de Heilige Geest zo’n indruk, dat we tot overtuiging gekomen zijn dat Jezus de van God beloofde Messias is en Hij als Zoon van God de mensheid zal redden.
  2. Getuige-zijn geeft onze plaatsbepaling aan, want een getuige moet voor of tegen getuigen. Er is geen grijs midden in het geloof. Het komt op onderscheid aan. Ons getuige zijn is geen vrijblijvende aangelegenheid. We worden tot keuze gedrongen.
  3. Getuige van Jezus Christus zijn impliceert voor ons altijd een vorm van lijden. Er komt weerstand op af. Dat is ons in de bijbel reeds voorzegd. Ons overkomt niets vreemds.

Deel van wereldwijde kerk

Als lokale gemeente weten wij ons een onderdeel van Gods wereldwijde kerk. God zelf is de eigenaar. Wij worden in verantwoordelijkheid geroepen tot dienstbaarheid van een plaatselijk deel van Gods koninkrijk. Wij weten ons ook verbonden met christenen die ons historisch voor gingen. Er is reeds een traditie waarin wij participeren. Wij oriënteren ons bij het Schriftverstaan op de traditie van de Reformatie.

Koninkrijk van God

Jezus heeft In zijn onderwijs veel over het koninkrijk van God gesproken. Johannes de Doper duidt de komst van Jezus in verband met dit koninkrijk. Kenmerkend voor dit Koninkrijk achten wij de macht die Jezus heeft ten toon gespreid. Deze macht is er gekomen door dienstbaarheid en lijden. Het kruis van Christus vormt het culminatiepunt van zijn gehoorzaamheid. Hij is trouw tot in de dood. Liefde is de basis van deze macht. Wij weten dat de doorbraak van dit koninkrijk, dat wij verwachten, niet door onze inspanningen kan worden beïnvloed. Het is volledig in Gods handen. Maar wij weten ons wel geroepen in kwetsbaarheid en gehoorzaamheid tekenen die verwijzen naar dit koninkrijk op te richten.

De stad

Wij geloven dat de stad een belangrijke rol in Gods plan met deze wereld speelt. Ondanks alle negatieve aspecten die een stedelijke context vertoont is het een plek waar Gods genade present is. De concentratie van mensen, de open cultuur, de dynamiek van het leven, de knooppunten van contacten, hogescholen en universiteiten, de stad als concentratie van economische bedrijvigheid zien wij als kansen om het evangelie met mensen te delen. Dat in de stad niet alles rozengeur en maneschijn is, zien wij in de vele schrijnende sociale en relationele problemen waarin mensen terecht kunnen komen. Daar wenden wij onze blik niet af, maar willen wij in dienstbaarheid met barmhartigheid omzien.

Kralingen en De Esch

Binnen het geheel van de stad Rotterdam richten wij ons, zonder strikte grenzen, op Kralingen en wijk De Esch. De Hoflaankerk vormt als monumentaal gebouw een zichtbare presentie van de kerk als gemeenschap in de wijk. Door de zondagse erediensten en doordeweekse activiteiten in dit kerkgebouw willen we de bewoners van de wijk laten delen in Gods heil voor mensen. Wij geloven dat de gemeenschap gevormd wordt door wie zij is. Niet door wat zij bezit. Het kerkgebouw is daarom geen doel in zichzelf, maar wel een geschikt middel. Het
missionaire werk in De Esch willen we als een andere vorm van gemeenteopbouw betrekken op de Hoflaangemeenschap. We werken aan een dubbele beweging die zowel recht doet aan de eigen context van de Esch als aan die van de Hoflaangemeenschap. Juist door de onderlinge contacten willen we duurzame relaties leggen die beide gemeenschappen ten goede komen.

Navolging

In de context van het Rotterdamse Kralingen en De Esch horen wij de roep van Jezus: “Volg Mij”. Deze oproep tot navolging vraag allerlei keuzes. Allereerst die van de bereidwilligheid in zijn spoor te gaan. Dat vraagt zowel individueel als gemeenschap om radicale keuzes. De navolging van Jezus kost ons wat. Wij geloven dat we alleen door de kracht van de Heilige Geest in staat zijn werkelijk Zijn spoor te volgen. Daarom leggen we nadruk op het ontdekken van Gods wil bij de keuzen die we maken. We vertrouwen erop dat de beloften die ons in het Evangelie gegeven zijn ons zullen helpen het spoor van Jezus te gaan.