Afbeelding

Verdiepingsdiensten Gebed als Adem

Gebed als adem

Verdiepingsdiensten ‘Gebed als adem’

Komend najaar willen we als gemeente in een serie verdiepingsdiensten stilstaan bij het gebed.We belijden zo gemakkelijk dat het gebed in ons persoonlijk leven en in het gemeenteleven hét vitale onderdeel is van ons geloofsleven. Maar in de praktijk worstelen we vaak met het volhardend bidden of verdwijnt het gebed soms zelfs in de drukte van het alledaagse leven naar de achtergrond. Daarom verlangen we naar een diepere kennis rondom het wezen van het gebed. Samen met de discipelen vragen we in deze diensten: Here, leer ons bidden.

Het karakter van deze leerdiensten richt zich op een thematische verdieping. Rondom en na de diensten wordt er gelegenheid geboden om de thema’s verder te verinnerlijken en hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan; bij de nabespreking, tijdens de gebedsavonden of met behulp van een leesrooster.

De data van de leerdiensten zijn:
29 september – Gebed als adem – onmisbaar (over ons diepste verlangen)
3 november – Gebed als adem – ongrijpbaar (over onze vragen)
1 december – Gebed als adem – verstaanbaar (over onze (gebeds)taal)
12 januari – thema nog niet bekend
2 februari – thema nog niet bekend

Deze diensten zullen worden geleid door Pieter-Jan Boot, voor vragen en suggesties kan met hem contact op worden genomen via [email protected] .

Voorbereiding Pinksteren 2013: donderdag 16 mei

Donderdag 16 mei

Leven door de Geest
Lezen: Romeinen 8: 1-13
Ik wandel achter Jezus aan. Maar struikel.
Ik wil wel, maar ga nog vaak mijn eigen weg (Romeinen 7:15).
Ik kán het niet.
En begrijp het niet.
Veroordeel mijzelf.
Vergeet wie ik ben.
“Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.”
Híj ging mijn weg. Hij droeg mijn straf.
En ik?
Ik ben een nieuwe schepping (2 Korinthe 5:17).
Zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om het goede te doen (Efeze 2:10).
“Ja, maar…,” zeg ik als ik mijn zonden zie.
“Als Christus in u is…”
Denk aan de Geest!
Híj geeft je levenskracht om deze weg te gaan.
Hij breekt de banden van zonde en dood.
Verbonden met Hem verander ik.
Van gebondenheid naar vrijheid.
Samen met de Geest richt ik me op Jezus Christus.
Strijd ik de goede strijd van het geloof.
En weet: elke dag dat ik besta, leef ik niet meer, maar Hij.
Jezus leeft in mij, mijn hoop, voor eeuwig.

Gebed

Heilige Geest, wij bidden U, dat U vandaag in ons regeert. U leidt ons naar de vrijheid. U woont in ons, help ons wanneer wij struikelen, om telkens weer op te staan en  verwachtingsvol Uw hulp en leiding te aanvaarden.

Gespreksvraag: Hoe ga je om met ‘struikel-momenten in je geloofsleven? Hoe kun
je jezelf laten leiden door de Heilige Geest?

Voorbereiding Pinksteren 2013: woensdag 15 mei

Woensdag 15 mei

Het werk van de Heilige Geest
Lezen: Johannes 16:5-15
Bij een belangrijke opdracht hoort een taakomschrijving. Zo omschrijft Jezus de werkzaamheden van de Heilige Geest met het woord “overtuigen.” Met Pinksteren overtuigt de Heilige Geest op drie manieren van het ongelijk van de wereld en het gelijk van God. Als eerste ontmaskert Hij het ongeloof. Wie niet in Jezus gelooft, mist het doel en dat is zonde. Ook maakt Hij duidelijk dat de Vader met Hemelvaart het verzoenend offer van Zijn Zoon heeft goedgekeurd. De thuiskomst van Jezus, bewees Zijn gelijk en gaf Hem gerechtigheid. Daarmee is ook het lot van de vorst van de duisternis overtuigend bezegeld. De boze wacht het oordeel en het definitieve einde van zijn rijk. Nu poneert de Heilige
Geest deze overtuigende waarheid. Als bescheiden Verkondiger, laat Hij het volle licht vallen op het reddingswerk dat Christus in opdracht van Zijn Vader volbracht. Zo overtuigt de Heilige Geest van gelijk en ongelijk.

Gebed

Heilige Geest, wij bidden U: Overtuig ons en alle mensen om ons heen, dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Om te zingen/ luisteren: psalm 119: 3 en 86

Och, schonk Gij mij de hulp van Uwe Geest!
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken!
‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
Gelijk een bron zich uitstort op de velden;
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden;
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER;
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.

Voorbereiding Pinksteren 2013: Dinsdag 14 mei

Dinsdag 14 mei

De Heilige Geest en Jezus

Lezen: Lucas 3: 21-23, Lucas 4:1,13 -21
Van kerkvader Irenaeus van Lyon (180 na Chr.) is de uitspraak dat Christus en de Heilige Geest de beide handen zijn waarmee God zich met ons inlaat. De evangeliën maken de hand van de Heilige Geest rond de geboorte van Jezus duidelijk zichtbaar. Jezus heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest (Lucas 1:35), en zowel de moeder als de vader van de ‘wegbereider’ van Jezus – Johannes de Doper – worden vervuld door de Heilige Geest (Elisabeth: Lucas 1:41 / Zacharias, Lucas 1:67). Ook Simeon leefde met de Heilige Geest (Lucas 2: 25,26). Het is de Heilige Geest die Jezus leidt, bij het begin van Zijn bediening wordt dit onderstreept (Lucas 3:22). Het gebeurt nadat Jezus na de doop van bekering en vergeving van zonden heeft ontvangen én Hij in gebed is Lucas 3:21). Vol van de Heilige Geest kan Zijn werk doen, verzoekingen van de duivel weerstaan (Lucas 4:1), onderwijs geven (Lucas 4:14/15) en de profetie (De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft, Lucas 4:18) op Zichzelf toepassen. Zo zijn de Heilige Geest en Jezus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo is Jezus de weg gegaan, ten onder gegaan aan onze zonde én weer opgestaan. Een voor ons onbegaanbare weg, Hij deed het in onze plaats. Het is echter diezelfde Geest die Jezus aan zijn volgelingen beloofd heeft. Niet in het minst als we in gebed zijn.

Gebed: Heilige Geest, wij bidden U, maak ons vol van Uw Geest, zodat we de alomvattendheid zien wat Jezus heeft gedaan in onze plaats.

Om te zingen/ luisteren: Toen Jezus bij het water kwam (gezang 165)
Toen Jezus bij het water kwam,
waar Hem Johannes wachtte,
werd Hij gedoopt, het zuiver lam,
de volheid der geslachten.
Hij daalde neer in de Jordaan,
badwater onzer zonden.
Zijn leven neemt ons sterven aan,
zijn bloed heelt onze wonden.
Zijn sterven is ons leven.

Dit is Gods wil; het water is
niet water slechts, is leven.
Zo zegt ons het getuigenis
door woord en Geest gegeven.
Gods stem weerklinkt: dit is mijn Zoon,
mijn lam, mijn welgevallen,
een mensenwoord, een mensenloon,
de waarheid voor ons allen,
diep in ons hart geschreven.

Voorbereiding Pinksteren 2013: Maandag 13 mei

Maandag 13 mei

De Heilige Geest schept

Lezen: Genesis 2: 4-7 en Romeinen 8: 18-23
De Heilige Geest komt niet met Pinksteren ‘uit de lucht’ vallen. Al op de eerste bladzijde van de Bijbel – bij de schepping – is Hij present (Gen 1:2). We geloven in God de Vader als Schepper. Echter ook Jezus Christus en de Heilige Geest zijn bij de schepping betrokken. De Schepper is de Drie-enige. De mens zou er niet zijn geweest zonder de Geest (letterlijk: ruach = adem, wind) (Gen 2:7). De Heilige Geest is een scheppende kracht die van buiten af op mensen valt en leven in ons brengt. Hij is het die ook vandaag nog het gelaat van de aardbodem vernieuwt (psalm 104: 30). We zien het dit voorjaar weer gebeuren! Dat onze werkelijkheid – schepping én schepsel – tegelijk ook is aangetast door de zonde benadrukt Paulus juist in zijn hoofdstuk over de Heilige Geest (Romeinen 8). Déze schepping wacht op een bevrijding, een herschepping! Een christen kijkt daarom realistisch om zich heen en ziet/weet:
1) Gods scheppende Geest is ook vandaag actief. Aarde en mensen zijn geen product van toeval. Sterker: als God zich verbergt, geven o.a. dieren de geest (psalm 104:29)
2) Deze aarde is onderdeel van Gods (her)scheppingsplan en dus geen neutraal terrein (of vuilnisbelt) voor eigen consumptie.
3) We verwachten een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Mede gegrond op de Bijbelse hoop’ dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van slavernij van het verderf’ (Romeinen 8: 21).

Gebed: Heilige Geest, we bidden U, geef ons ons ogen om Uw werk in de scheppingte zien, in het bijzonder ook dit voorjaar.

Om te zingen/ luisteren: gezang 247: 1 en 3
De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maak een wat is verdeeld.

De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Voorbereiding Pinksteren 2013: Zondag 12 mei

Zondag 12 mei (z.g. ‘Weeszondag’)

Een Trooster!
Lezen: Johannes 14: 15 – 28
Een niet gepland afscheid van iemand die veel voor je betekent maakt verdrietig. Zeker als dat Jezus is (Joh 14:1-2). Toch kan vertrekken soms beter zijn dan blijven. Zo was dat ook bij Jezus. Zijn hemelvaart maakte de volle zegen van het opstandingsevangelie wereldwijd. Zijn leerlingen waren echter nog niet zover. Daarom vertelt de Heiland dat naast Hem een andere Trooster of Helper komt. Zelf zal Hij in de hemel als Voorspraak bij de Vader met Zijn werk verdergaan. Maar op aarde komt de Heilige Geest als Trooster of Helper erbij. De wereld en het hart van iedere gelovige wordt Zijn eeuwige woning. Zo werkt de Drie-enige in hemel en op aarde samen om in ons kleine leven Zijn grote troostwerk te realiseren (Joh. 14:16 en 26).

Gebed: Heilige Geest wij bidden U dat U Zich in de wereld en ons leven manifesteert als Verlosser, Voorspraak, Helper, Trooster.

Om te zingen/ luisteren: gezang 237: Kom, Schepper Geest

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons Uw intocht, Heer,
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt Uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van Beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Hymne Veni Creator Spiritus, 9e eeuw of ouder, misschien toe te schrijven aan Hrabanus Maurus, abt van Fulda (780-856). Vertaling door J.W. Schulte Noordholt, uit het Nederlands brevier Getijdenboek. Gebeden voor elke dag (Brussel-Zeist 1990), p. 545.